loader image
884 848 858 liceum@kowale.edu.pl

Pragnąc zapewnić uczniom jak najlepszy rozwój i optymalne warunki do nauki, proponujemy rekrutację klasy interdyscyplinarnej z kilkoma rozszerzeniami do wyboru. Podczas rekrutacji Kandydat wskaże swoje preferencje, na jakie rozszerzenie chciałby uczęszczać. Ostatecznej kwalifikacji do klas dokonają nauczyciele i dyrekcja w pierwszych miesiącach roku szkolnego po przeanalizowaniu wyników warsztatów, zajęć i testów, w których młodzież będzie uczestniczyć.

Harmonogram rekrutacji:

 

1. Najpóźniej do dnia 28 maja 2021 r. złożenie w sekretariacie Liceum Karty Zgłoszenia kandydata i dokumentów rekrutacyjnych – w wersji elektronicznej (skan) na adres: liceum@kowale.edu.pl lub w sekretariacie Liceum.

2. Dnia 28 maja 2021 r. test matematyczno-logiczny dla kandydatów na rozszerzenie matematyczne. 

3. W dniu 29 maja 2021 r. udział w warsztatach rekrutacyjnych dla wszystkich kandydatów, zapoznanie się kandydatów ze szkołą oraz metodami współpracy.

4. Do dnia 10 czerwca 2021 r. opłacenie wpisowego w wysokości 1400 PLN oraz podpisanie umowy edukacyjnej. Wpisowe zostanie zaksięgowane jako opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w Liceum.

Następnie w terminach zgodnych z rozporządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Od 17 maja do 21 czerwca dokonanie rejestracji i wybór Liceum Błeńskiej na pierwszym miejscu w systemie rekrutacji województwa pomorskiego www.nabor-pomorze.edu.com.pl.

Do 14 lipca uzupełnienie dokumentacji o świadectwo ukończenia klasy VIII oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Do 21 lipca  weryfikacja przez szkołę dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

Dnia 22 lipca podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 23 do 30 lipca przedłożenie przez rodzica kandydata lub przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej oraz podpisanej umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Liceum.

2 sierpnia podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

  • Karta zgłoszeniowa wraz z deklaracją językową – pobierz zgłoszenie >
  • Świadectwo ukończenia VII klasy.
  • Wykaz ocen z pierwszego półrocza VIII klasy.
  • Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata.

liceum@kowale.edu.pl

730 711 744

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale