loader image
884 848 858 liceum@kowale.edu.pl

Pragnąc zapewnić uczniom jak najlepszy rozwój i optymalne warunki do nauki, proponujemy rekrutację do dwóch klas – interdyscyplinarnej oraz matematyczno – informatycznej lub chemicznej. Podczas rekrutacji Kandydat wskaże swoje preferencje, do której klasy chciałby uczęszczać. Ostatecznej kwalifikacji do klas dokonają nauczyciele i dyrekcja w pierwszych tygodniach roku szkolnego po przeanalizowaniu wyników warsztatów, zajęć i testów, w których młodzież będzie uczestniczyć.

Harmonogram rekrutacji:

 

1. Najpóźniej do dnia 20 czerwca 2020 r. złożenie w sekretariacie Liceum Karty Zgłoszenia kandydata i dokumentów rekrutacyjnych – w wersji elektronicznej (skan) na adres: liceum@kowale.edu.pl lub w sekretariacie Liceum.

2. Obowiązkowe rozwiązanie testu on-line dla kandydatów do klasy matematyczno – informatycznej / matematyczno-chemicznej, dostępnego w dniu 19 czerwca 2020 r.

3. W dniu 20 czerwca 2020 r. udział w rozmowie rekrutacyjnej dla wszystkich kandydatów, zapoznanie się kandydatów ze szkołą oraz metodami współpracy.

4. Do dnia 30 czerwca 2020 r. opłacenie wpisowego w wysokości 1400 PLN oraz podpisanie umowy edukacyjnej. Wpisowe zostanie zaksięgowane jako opłata za pierwsze dwa miesiące nauki w Liceum.

Następnie w terminach zgodnych z rozporządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Od 15 czerwca do 10 lipca dokonanie rejestracji i wybór Liceum Błeńskiej na pierwszym miejscu w systemie rekrutacji województwa pomorskiego www.nabor-pomorze.edu.com.pl.

Do 10 lipca uzupełnienie dokumentacji o świadectwo ukończenia klasy VIII.

Do 08 lipca uzupełnienie dokumentacji o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 12 sierpnia weryfikacja przez szkołę dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

Dnia 12 sierpnia podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 13 do 18 sierpnia przedłożenie przez rodzica kandydata lub przez kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej oraz podpisanej umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Liceum.

19 sierpnia podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum.

Pobierz podręczny harmonogram

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

  • Karta zgłoszeniowa wraz z deklaracją językową – pobierz zgłoszenie >
  • Świadectwo ukończenia VII klasy.
  • Wykaz ocen z pierwszego półrocza VIII klasy.
  • Dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata.

liceum@kowale.edu.pl

730 711 744

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

im. dr Wandy Błeńskiej

ul. Sadowa 21, 80-180 Kowale