loader image
731 877 720 liceum@kowale.edu.pl

Pragnąc zapewnić uczniom jak najlepszy rozwój i optymalne warunki do nauki, proponujemy rekrutację do klasy interdyscyplinarnej z kilkoma rozszerzeniami do wyboru. Podczas rekrutacji Kandydat wskaże swoje preferencje, na jakie rozszerzenie chciałby uczęszczać. Ostatecznej kwalifikacji do grup dokonają nauczyciele i dyrekcja w pierwszych miesiącach roku szkolnego po przeanalizowaniu wyników warsztatów, zajęć i testów, w których młodzież będzie uczestniczyć.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Błeńskiej

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów zainteresowanych naszym Liceum, do wzięcia udziału w rekrutacji do klasy pierwszej interdyscyplinarnej.

Rekrutacja do Liceum Błeńskiej na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w drodze zgłoszenia i uczestnictwa w Dniu Rekrutacji.
Nie uczestniczymy w rekrutacji publicznej, która w województwie pomorskim ma miejsce na platformie www.nabor-pomorze.edu.com.pl.

Nie mniej jednak, ze względu na dużą ilość wpływających do naszego liceum zgłoszeń, zachęcamy kandydatów do równoległego wzięcia udziału
w rekrutacji publicznej (Nabór Pomorze) i stworzenie sobie opcji alternatywnej na wypadek nie przyjęcia do Liceum Błeńskiej.

 

Dokumenty

Zainteresowani kandydaci zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty rekrutacyjne:

  • karta zgłoszenia kandydata wraz z deklaracją językową – pobierz zgłoszenie >
  • kopia świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej;
  • kopia wykazu ocen z I semestru klasy VIII szkoły podstawowej wraz z uzyskaną oceną z zachowania;
  • dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata, w tym wolontariat;
  • kopie opinii i orzeczeń wystawionych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (jeżeli dotyczy kandydata).

Komplet dokumentów należy złożyć drogą elektroniczną na adres: liceum@kowale.edu.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 16:00 do dnia 10.06.2024 r.

Dzień Rekrutacji

 W Dniu Rekrutacji, kandydaci przystąpią do sprawdzianu wiedzy i umiejętności, który będzie obejmował:

1. sprawdzian wiedzy z matematyki

2. sprawdzian z wiedzy ogólnej

3. rozmowę indywidualną w języku angielskim

4. warsztat kreatywny

5. rozmowę indywidualną z komisją w języku polskim

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania podczas Dnia Rekrutacji to 100 pkt.

Kolejne punkty brane pod uwagę w kwalifikacji kandydatów do naszego Liceum będą przeliczane zgodnie z poniższym kluczem na podstawie:

  • egzaminu ósmoklasisty (max. 100 pkt., patrz tabela poniżej)
  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (max. 100 pkt., patrz tabela poniżej).

Uwaga: W rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 próg punktowy (egzamin ósmoklasisty + świadectwo) wyniósł 159 punktów.

 

 

WAŻNE TERMINY (aktualizacja z dnia 04.04.2024)

24.05.2024 r. – Dzień Otwarty Liceum Błeńskiej (godz. 10:00 – 13:00)

06.06.2024 r. – panel Q&A z Dyrektorem (spotkanie dla Rodziców Kandydatów – godz. 18:00)

do 10.06.2024 r. – termin składania wstępnych dokumentów rekrutacyjnych i wpłaty opłaty rekrutacyjnej

15.06.2024 r. – Dzień Rekrutacji (godz. 9:00)

24.06.2024 r. – termin ogłoszenia wyników uzyskanych podczas Dnia Rekrutacji

do 4.07.2024 r. – termin złożenia kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wersja elektroniczna wysłana na adres liceum@kowale.edu.pl lub papierowa kopia złożona w sekretariacie)

10.07.2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

10 – 12. 07.2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do klasy pierwszej Liceum Błeńskiej na rok szkolny 2024/2025 (dostarczenie oryginałów dokumentów, wpłata opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy z Dyrektorem szkoły).

15.07.2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Błeńskiej na rok 2024/2025 (godz. 12:00) 

 

Punkty za oceny na świadectwie:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Opłaty:

 

  • Opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł, płatna do 10.06.2024 r.
  • Wpisowe, płatne w momencie podpisania umowy, wynosi 1000 PLN.
  • Czesne wg określonej stawki, płatne jest przez 12 miesięcy od września 2024 r. do ostatniego czerwca nauki w Liceum Błeńskiej.